Aydınlatma Metni

 

 Son Güncelleme Tarihi: 25.09.2023

 

Bu aydınlatma metni, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” olarak anılacaktır.) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla Rale Kozmetik Ticaret Limited Şirketi (“RALE KOZMETİK/ŞİRKET” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

Rale Kozmetik tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Rale Kozmetik’in koruması altındadır. Rale Kozmetik, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gereken teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Kişisel veriler, Rale Kozmetik tarafından Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metin ile, Rale Kozmetik tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki dayanağı ile hakları hakkında bilgi edinebilir. Bu metinde yer alan kişisel verilerin kapsamı, işlenmesi ve aktarımı kullandığınız ürün, hizmet ve uygulamalar ile tarafınızca ayrıca verilebilecek olan açık rızanız ya da talepleriniz doğrultusunda farklılık gösterebilecektir.

 

AYDINLATMA KAPSAMI

 

 1.       TANIM VE KISALTMALAR

 

 •          Şirket: Rale Kozmetik/Rale Kozmetik Ticaret Limited Şirketi
 •          Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 •          Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 •          Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 
 •          Veri İşleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 
 •          Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. 
 •          Açık Rıza:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay. 

 

 1.       KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

 

 •          Kimlik:ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası,
 •          İletişim:adres, cep telefonu, e-posta adresi,
 •          Müşteri İşlem: çağrı merkezi kayıtları, sipariş bilgisi, talep bilgisi, fatura bilgisi,
 •          İşlem Güvenliği: IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri,
 •          Pazarlama:alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler,
 •          Kullanım Verileri:üyelik formu doldurulma tarihi, aldığı veya alamadığı teklifler, üye olduğu tarih, siteye login olma sıklığı/zamanları, son login tarihi,
 •          Talep/Şikâyet: Şirkete yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

 

 1.       KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Hukuki Sebepler

İşlenme Amacı ve İşlenen Veriler

Bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ile ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 •          Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi amacıyla kimlik ve iletişim verileri
 •          Satış kaydı ve faturalandırma yapılabilmesi için kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileri
 •          Satış sözleşmesinin kurulması ve/veya ifası için kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileri
 •          Ürün ve hizmetlerin sunulması için kullanım verileri ve işlem güvenliği verileri

Kanunda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 •          Vergi Usul Kanunu uyarınca alınan mal ve hizmete karşılık fatura düzenlenmesi için kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileri
 •          Resmi kurum talepleri için kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileri
 •          Kanun uyarınca yetkili kuruluşlara bilgi verilebilmesi için kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileri
 •          Kanunda öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanabilmesi için işlem güvenliği verileri
 •          Kanuna uygun olarak ilgili kişi başvurularının yanıtlanması ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikayet verileri.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşulu ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 •          Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Rale Kozmetik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanabilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikayet verileri
 •          Müşteri ilişkilerinin sağlıklı yürütebilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikayet verileri
 •          Rale Kozmetik tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülebilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikayet verileri
 •          Rale Kozmetik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanabilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem verileri
 •          Hukuki işlerin takibi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, talep ve şikayet verileri,
 •          Bilgi güvenliği için işlem güvenliği verileri
 •          Bilgi güvenliği sürecinin denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikayet verileri
 •          Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlaması ve işleme koyulabilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikayet verileri
 •          Çekiliş, kampanya, promosyon, yarışma ve reklam aktiviteleri için kimlik, iletişim verileri

Bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması için veri işlemenin zorunluluğu

 •          Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileri
 •          İleride meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, talep ve şikayet verileri
 •          Ürün ve hizmetlere ilişkin müşterilere bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla iletişim kurulması için iletişim verileri

Açık rızanın varlığı halinde

 •          Rale Kozmetik’in ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil, Rale Kozmetik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla, kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikayet verileri
 •          Rale Kozmetik tarafından tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden iletişim bilgilerine reklam, promosyon ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla, kimlik ve iletişim verileri

 

 1.       KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Rale Kozmetik, toplanan kişisel verileri iş bu aydınlatma metninde açıklanan amaçlar ile Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aşağıdaki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 

 •          Rale Kozmetik Ticaret Limited Şirketi iş ortakları ile Rale Kozmetik nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 •          Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile bu kuruluşların yetkilendirdiği kişilere,
 •          Hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine,
 •          Satın alınmak istenen veya kullanılan ürün ve hizmetlerin temini veya ulaştırılması için Rale Kozmetik’in çalıştığı ve/veya çalışacağı yurt içi tedarikçi ve iş ortaklarına, Platformda yer alan satıcılara,

 

 1.       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, iş bu aydınlatma metninde belirtilen iletişim araçları ile Şirkete iletmeniz durumunda Şirketi talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmüş ise belirlenen ücret Şirket tarafından alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiplerdir:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin şahsen otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.
 1.       VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ/İLETİŞİM

 

 •          Ticaret Sicil No: 428938-5
 •          Vergi Dairesi: Zincirlikuyu
 •          Vergi Numarası: 7342561707
 •          Adres: Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 İç Kapı No:2 Şişli/İSTANBUL
 •          Telefon: 05307864929
 •          E-posta Adresi: info@ralecosmetics.com

 

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınız ve taleplerinize ilişkin başvurularınızı aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 

 • Üye olurken ŞİRKET’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, info@ralecosmetics.com adresine e-posta göndererek,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olan yazılı başvurunuzu noter vasıtasıyla, “Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 İç Kapı No:2 Şişli/İSTANBUL” adresine ileterek

 

 

 

 1.       SON HÜKÜMLER

 

Bu aydınlatma metni yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Rale Kozmetik gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler www.ralecosmetics.com internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. Değişikliklerin takip edilebilmesi adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye ederiz.